NEOANTROPOZOFIJA

Tovrsten pristop, tematika je na novo poimenovana:

Neo-Antropo-Sophia – neos („nova”, novodobna, sodobna); antropozofija (modrost o bistvu človeka) – kot izraz, več kot aktualne potrebe, po hitrejšem prepoznavanju stanj objektivne realnosti in osvajanju evolucijskih spoznanj, s pomočjo duhovnih znanosti ali obratno.

 

Rojeni pred časom: da se takšne osebnosti ne spuščajo pregloboko v materijo” (R.Steiner). Hvala g. Rudolf, „ker ste nas na to opomnili”; res ne bomo, zato pa je bralcu posejano mnoštvo pikic (…), če bo kdo le čutil kakšno potrebo po dodatnem, drugačnem razmišljanju – kakršnemkoli, samo da smiselno, še kako drugače kot doslej, razmišlja in svobodno spoznava… Praktična antropozofija torej, ali duhovna ’forma’ objektivne realnosti, saj si ne moremo, s časom po želji (za dolgotrajno, vseživljenjsko proučevanje), za hitrejše (višje) obvladovanje svojega uma, vsi postreči; seveda, saj tudi ni potrebno. 

 

Vsi ne morejo postati znanstveniki, novinarji, učitelji, lahko pa ’vsak’ doseže neko bolj realno in samostojno razmišljanje, katerega v nadaljevanju večkrat vzpodbujamo. Morda koga še navdihnemo, da razširi obzorje svoje poklicne usmerjenosti, smo se na številne, v vsebini, blago ’naslonili’; hm, da nas le ne odrinejo preveč… Zabeleženo poimenovanje, u-vidimo po zvoku in prisluhnemo v barvitosti višje, 5.dimenzije, kdaj kasneje, s spremljanjem izpovedi zgodovinarstva, našega posebnega, zelo „zanimivega” Časa – predvsem pa, hm – „ne-ugodnih” Sprememb…

 

Neoantropozofska ’tematika’ je namenjena predvsem nadaljnemu, manjzahtevnemu, manjstrokovnemu a odgovornemu ter učinkovitejšemu posredovanju in praktični implementaciji (izvršilni uporabi) dojemljivim individualistom oz. vsem, ki samostojno prepoznavajo potrebo po nadgradnji uma, tj. zavesti za lastno stabilizacijo socialne oz. duhovne usmeritve; prej ali slej, se podobna razmišljanja zaobjema – med ’teorijo’ čutnega in prakso ’materialno’ prepoznanega – dejstev realnosti. Pravi oris neoantropozofije predstavlja objektivno prepoznan samo-evolucionizem v odnosu s, človeka-subjektivnim, dojemanjem realnosti… 

 

Tisto, kar odreja napisano, prebrano, je namreč lahko le naša želja/potreba po zadovoljivem razumevanju, vendar se od vseh nas pričakuje še marsikaj, kar izhaja iz orisov in je potrebno nazorneje tolmačiti, kar ni naša namera, saj „nihil probat, qui nimium probat” – kdor preveč dokazuje, ničesar ne dokaže; torej, da moramo odslej sami nenehno raziskovati, opažati, prepoznavati, povezovati, nadgrajevati, p-ostati kontinuirano živi – ’vesoljnega’ uma, torej bolj svobodni…

Neo – s: novejši, sodoben, novodoben, vključujoč več, dopolnjujočih se ‘doktrin’.

Neoantropozofija: ‘objektivna realnost skozi kritični, duhovno-prežeti pogled’.

Izraz prvič zasledimo v knjigi ‘Sporočilo človeštvu na razcepu poti’, 2008, str. 11, avtorja Eltroya, kjer/ko se iz-kaže/prepozna potreba sled ‘tempa’ sodobnega časa, tj. “ko ni dovolj časa” za temeljito (dolgotrajno) proučevanje zgolj duhovnih znanosti za doseganje višjih zavesti.

Leto 2008 za človeštvo izstopa kot prelomno, ko ‘prehod’ vnaprej terja večjo mero globlje pozornosti (tj. večjega zavedanja duševnega sveta – duhovnosti) predvsem zaradi porajajočih se, med seboj povezanih hitrejših sprememb, posledično psihofizičnih prilagajanj na številnih področjih, nivojih.

 

Neoantropozofija vzpodbuja/ intenzivira duhovno zavest kot poživljajoča ‘injekcija’ antropozofski/poduhovljeni misli (v prid ‘zlati’ dobi, ki šele prihaja) s ‘približevanjem-usklajevanjem-združevanjem’ spoznanj kot sicer tudi potrebe teorije a za večjo angažiranost – prakse. Predstavlja “praktično gnostiko” (po utemeljitelju Borisu Potapovu) oplemeniteno z duhovno-znanstvenega vidika, oz. duhovno znanost z vidika dejstev realnosti. 

 

Sled večjega, celostnega uvida z individualnim, neodvisnim ‘raziskovanjem’ s pomočjo proučevanja ‘preverjene’ duhovne literature in pregleda/spremljanjem dejstev realnosti (npr. preko spletnih strani) dosegamo večje možnosti pri hitrejšem prepoznavanju/povezovanju dejstev (tudi) za bolj uravnotežen samorazvoj – duhovno rast.

 

Z bolj jasnim umeščanjem teorije v prakso in/ali obratno neoantropozofija za-obseže večjo samozavest na(d)zora, poraja močnejše vezi med analitično duhovnostjo – ene skrajnosti, ter pragmatizmom, dejstev objektivne realnosti – druge skrajnosti. 

 

Prehodni čas namreč zapoveduje večjo prodornost individualcev iz duhovnega vzgiba, bolj suvereno umeščanje ‘svobodnega’ izraza (ko duša stremi k ekspanziji, samo-razvoju), večje izpostavljanje zgleda lastne duhovne zavesti, večje mere altruizma, vse za ugodnejši prehod (preskok) človeka, človeške rase na višji nivo bivanja/zavesti.

 

Neoantropozofija veže-uravnoveša teorijo in prakso kot duhovni in materialni svet, ko prostor/čas/materijo dopolnjujejo-nadgrajujejo, po sebi že izgrajene tradicionalne ‘doktrine’ oz./ali predvsem ‘novodobna’ znanja: antropozofija-epistemologija (spoznavna teorija duhovnih znanosti), metafizika (jasnovidnih kanaliziranje, sporočila energetskih kolektivov/miselnih tvorb/višjih inteligenc/’nas iz bodočnosti’), spo-znanja vnebovzetih mojstrov, iluminatov, gnostikov, inspiracij in intuicij iz višjih dimenzij zavesti, pristopov/zgledov meta-ljudi oz. duhovnih veljakov in nenazadnje zdravega raziskovalnega duha znanstvenikov, novinarjev… 

 

Vse-vezno, neoantropozofsko tkivo med so-ljudmi/entitetami nima zadržkov do znanosti, se poraja brez prepričljivosti-manipulacije, učinkuje s spoštovanjem svobodne volje/namere do vsakogar, vzpodbuja k osebni angažiranosti (duhovnem ‘bojevništvu’) nevsiljivemu aktivizmu ter usklajeni ko-operativnosti višje in širše (globalne) zavesti. Govoričimo, kritiziramo – negiramo? Maksima neoantropozofije temu oporeka, je zgolj afirmativna: “prodorno vendar premišljeno in kreativno s predlogi na ‘vplivna’ mesta učinkujemo, torej marsi-kaj tudi sami (samostojno) po-storimo, so-vplivamo – na bolje spreminjamo.”

 

 

KNJIGA:
SPOROČILO ČLOVEŠTVU

NA RAZCEPU POTI

Knjigo lahko naročite preko društva:

Antropozofsko društvo Slovenije
Jasen 2/b, 6250 ILIRSKA BISTRICA

 

ali preko spletne povezave:

adept@antropozofija.org

 

Knjigo načelno pošljemo že naslednji dan.

Če želite avtorjevo posvetilo, ob naročilu pripišite – s posvetilom.

 

Cena knjige znaša 33 EUR
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV.